Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden van Carpaccio by chefs.

  1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website van www.carpacciobychefs.nl accepteert u het aanbod van Carpaccio by Chefs welke in uw postcode gebied levert en gaat u een overeenkomst aan met Carpaccio by chefs deze zal uw bestelling bij u afleveren.

1.2. In het kader van deze overeenkomst wordt er door Carpaccio by Chefs persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3 Carpaccio by Chefs zal uw persoonsgegevens in ieder geval nimmer zonder uw toestemming vervreemden aan derden.

  1. Levering

2.1 Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag welke staat aangegeven. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. De bezorgkosten zijn € 2,50. Wanneer het minimumbedrag wordt bereikt vervallen de bezorgkosten.

2.2 Bestellingen kunnen uitsluitend via internet geplaatst worden tot uiterlijk 24 uur van te voren. De openingstijden staan vermeld op de website van Carpaccio by Chefs.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling op het door u gewenste adres af te leveren, met de indicatietijden van 16:00 tot 19:00 uur, zijn er altijd omstandigheden, zoals weer en verkeer, die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan worden. U wordt zo correct mogelijk op de hoogte gehouden door ons live tracking systeem.

2.4 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

2.5 Gelet de aard van de bestelling en de bestelde producten heeft u niet het recht de bestelling, na acceptatie door Carpaccio by Chefs, te herroepen. Het herroepingsrecht opgenomen in artikel 7:46d Burgerlijk Wetboek is dan ook niet van toepassing.

  1. Promotionele acties

3.1 Eventuele promotionele acties dienen tijdens het bestelproces doorgegeven te worden. Indien dit niet het geval is kan niet achteraf te leveren conform deze promotionele acties.

3.2 Carpaccio by chefs is te allen tijde gerechtigd om promotionele acties te weigeren en in te trekken, wanneer hier sprake is van misbruik.

  1. Betaling

Voorafgaande betaling is mogelijk op de wijze zoals dit aangeboden wordt op www.carpacciobychefs.nl Indien de on-line betaalmethode niet beschikbaar is niet mogelijk om een bestelling te plaatsen.

  1. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot www.carpacciobychefs.nl en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Carpaccio by Chefs. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website www.carpacciobychefs.nl en of de geleverde producten, inclusief verpakking in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom Carpaccio by Chefs.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Carpaccio by Chefs wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.